Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Kompetenčné centrum

Potrebujete pomoc? S radosťou Vám poradíme a poskytneme podporu!

 

Už 70 rokov sa zaoberáme oceľovým materiálom. Nesmierne skúsenosti, ktoré sme počas tohto dlhého obdobia získali z prevádzkovania zápustkovej kováčne, kaliarne a systémového inžinierstva, sú cennou základňou pre metalurgiu, skúšanie materiálov a pre všeobecné pochopenie kovových konštrukčných dielov. V celom životnom cykle konštrukčného dielu predstavuje tepelné spracovanie kľúčovú technológiu.

Výroba materiálu, výber materiálu, návrh konštrukčného dielu, konštrukcia a výroba a konečné využitie sú dôležité. Bezproblémové použitie je však zabezpečené iba v kombinácii so správnym tepelným spracovaním. Vďaka týmto teoretickým poznatkom a praktickým skúsenostiam sme sa stali odborníkmi v oblasti kovových materiálov.

Skúšanie materiálov podľa štandardov automobilového a leteckého priemyslu zaisťuje Vaše kvalitatívne požiadavky na tepelné spracovanie. Kontroly materiálu, optimalizácia a vývoj konštrukčných dielov, analýzy poškodení, expertízy a tiež semináre a školenia v oblasti technológie tepelného spracovania dopĺňajú naše služby.

 

Brožúra Kompetenčné centrum

 

Naše služby

Výskum a vývoj

Poskytujeme naše precízne know-how pre optimalizáciu alebo vývoj vašich konštrukčných dielov. Pomáhame vám pri hľadaní kombinácii materiálu, výroby a tepelného spracovania, ktoré sú vhodné a praktické pre vaše špecifikácie a pre dané namáhanie. viac

Kontroly materiálu

Stanovenie druhov materiálu, výrobných postupov a tepelného spracovania pri neznámych konštrukčných dieloch, kontroly kvality konštrukčných dielov so stanovenými nominálnymi hodnotami (kontroly zhody), metalografické a röntgenografické posudzovanie konštrukčných dielov z hľadiska ich účelu použitia a ich správania pri namáhaní, analýzy poškodení pri hľadaní príčin, prevencii chýb a optimalizácii konštrukčných dielov. viac

Skúšky tvrdosti

Skúšky tvrdosti kovových konštrukčných dielov a obrobkov, merania priebehu tvrdosti a pod., a tiež skúšky tvrdosti tenkých vrstiev tvrdého materiálu pomocou prístrojovej kapilárnej defektoskopie alebo skúšky tvrdosti na zvaroch. viac

Posúdenia štruktúry

Kvalitatívna a kvantitatívna charakterizácia štruktúry ako rozhodujúci prostriedok na posúdenie základných materiálových vlastností a na posúdenie stavu tepelného spracovania. viac

Stanovenie zvyškového austenitu

Röntgenografické stanovenie podielu zvyškového austenitu ako kvalitatívne posúdenie realizovaného tepelného spracovania alebo ako kontrola zhody, či bola dodržaná špecifikovaná hraničná hodnota zvyškového austenitu. viac

Merania vnútorného napätia

Röntgenografické meranie vnútorného napätia alebo priebehov vnútorného napätia v okrajových oblastiach kvôli získaniu rozhodujúcich poznatkov o zaťažiteľnosti a únavovej pevnosti alebo o vplyvoch z mechanickej alebo elektroiskrovej výroby. viac

Analýzy materiálu

Zisťovanie chemického zloženia neznámych kovových materiálov alebo pri podozrení zámeny materiálu, pri vstupnej kontrole na zabezpečenie kvality dodaného materiálu alebo na zistenie pôvodu cudzích častíc a pod. viac

Korózne skúšky

Posúdenie poškodení spôsobených koróziou, zistenie príčin korózie, vyvodenie vhodných a praktických preventívnych opatrení, realizácia skúšok odolnosti voči korózii na stanovenie odolnosti konštrukčných dielov voči korózii. viac

Analýzy poškodení

Identifikácia poškodzujúcich mechanizmov, zisťovanie príčin poškodení a vyvodenie potrebných a praktických opatrení na predchádzanie poškodeniam. viac

Kontakt

DI Volker Strobl MSc

Výskum a vývoj / RCC

DI Norbert Pirzl

Škodová analýza / RCC

Christian Rucker

Zaistenie kvality - konečná kontrola / RCC

Matthias Krawinkler MSc

Výskum a vývoj / RCC

Gerald Lehner

Materiálový technik / RCC

Jürgen Lehner

Materiálový technik /  RCC