Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Kontrola materiálu

Kontroly materiálu

Kontroly kvality, vzorkovania a laboratórne skúšky konštrukčných dielov počas sériovej výroby podľa ich špecifikácie (kontroly zhody); stanovenie druhov materiálu, výrobných postupov a tepelného spracovania pri neznámych konštrukčných dieloch; metalografické a röntgenografické posudzovanie konštrukčných dielov z hľadiska ich účelu použitia a ich správania pri namáhaní; analýzy poškodení pri hľadaní príčin, prevencii chýb a optimalizácii konštrukčných dielo.

Skontaktujte sa s nami a profitujte ešte dnes z vedomostí a skúseností našich špecialistov na materiály!

Ponuka služieb v prehľade

Spoločnosť RÜBIG Werkstofftechnik ponúka nasledovné služby:

 • Posúdenia kvality
 • Laboratórne vyhodnotenia sprevádzajúce série
 • (Prvé)odbery vzoriek
 • Analýzy škôd

 

S radosťou Vám pomôžeme pri celkovom riešení Vašich problémov.

Naše hlavné kompetencie pri kontrolách materiálu

Ponúkame naše odborné schopnosti a skúsenosti v oblasti charakterizácie materiálov a konštrukčných dielov. Robíme kontroly podľa príslušných štandardov a platných noriem a tiež zvláštne kontroly a naši stáli zákazníci oceňujú náš kompetentný, exaktný - avšak rýchly, nebyrokratický a praktický postup v nasledujúcich oblastiach:  

 • Posúdenia kvality
 • Laboratórne skúšky počas sériovej výroby
 • Zisťovanie a stanovenie druhu materiálu, výrobného postupu a realizovaného tepelného spracovania pri neznámych konštrukčných dieloch
 • (Prvé) odbery vzoriek
 • Analýzy poškodení (trhliny, zlomy, opotrebovanie, korózia)

Vypracovanie vzoriek a vyhotovenie výbrusu

Pre rozličné skúšobné a kontrolné metódy sa musia konštrukčné diely zodpovedajúco pripraviť.

Aby bolo možné napríklad vidieť dovnútra materiálu a tým charakterizovať štruktúru, je potrebné vyhotovenie metalografického výbrusu. Na posúdenie štruktúry sa musí preto najprv vydeliť z obrobku skúšobná vzorka. Skúšobná vzorka sa pre optimálnu manipuláciu a pre prípadnú povrchovú ostrosť uloží spravidla v plaste a následne sa metalograficky vypreparuje (vybrúsi, vyhladí a vyleští). Leptaním výbrusu pomocou vhodných leptacích roztokov bude viditeľná mikroštruktúra.

Meranie tvrdosti

Tiež na posúdenie hĺbkovej tvrdosti alebo na meranie priebehu tvrdosti cez zvarový šev bude potrebné vybratie skúšobnej vzorky a vyhotovenie výbrusu.

Kroky odberu a vyhotovenie výbrusu sa pri rozsiahlych skúškach a analýzach škôd štandardne dokumentujú fotograficky. Tým bude v mnohých prípadoch priradenie určitých odoberaných a skúšaných položiek pochopiteľnejšie.

Prehľad poskytovaných služieb pri kontrolách materiálu:

 • Zisťovanie chemického zloženia materiálu alebo druhu materiálu prostredníctvom iskrovej spektroskopie, mikroanalýzy EDX a spektroskopie tlejivého výboja (GDOES)
 • Skúška zámeny materiálu
 • Merania okrajového uhlíka a okrajového dusíka, analýzy hĺbkového profilu
 • Skúšky makrotvrdosti, mikrotvrdosti, tvrdosti pri malom zaťažení podľa klasických postupov (Rockwell, Brinell a Vickers) a s prenosnými systémami
 • Automatizované merania priebehu tvrdosti na zistenie hĺbok zakalenia (CHD, NHD, SHD) alebo na zistenie zakalenia pri zvaroch
 • Skúšky priľnavosti vrstvy pomocou postupu vtláčania
 • Skúšky tvrdosti pomocou prístrojovej kapilárnej defektoskopie pre tenké vrstvy tvrdého materiálu
 • Príprava vzoriek a vyhotovenie mikro a makrorezov
 • Posúdenie štruktúry pomocou optického mikroskopu (kvalitatívne a kvantitatívne)
 • Merania hrúbky vrstvy pomocou kalotového rezu alebo na odobratých a uložených skúšobných vzorkách
 • Stanovenie zvyškového austenitu pomocou röntgenovej difraktometrálnej analýzy
 • Merania vnútorného napätia a priebehy vnútorného napätia pomocou röntgenovej difraktometrálnej analýzy
 • Korózne skúšky a skúšky odolnosti voči korózii (test v soľnej komore, elektrochemické korózne skúšky, skúšky starnutia)
 • Analýzy poškodení pri trhlinách, zlomoch, opotrebovaní a korózii kvôli prevencii poškodení a optimalizácii konštrukčných dielov
 • Vystavenie potvrdení o skúške, odborných skúšobných správ a expertíz analýzy poškodení

Vypracovanie vzoriek:

 • Delenie:
  • Pásová píla pre veľmi veľké alebo neskladné diely
  • Rezacie stroje na delenie za mokra pre ďalšie drvenie

Vyhotovenie výbrusov a preparovanie:

 • Mikrovýbrusy:
  • uložené za tepla
  • uložené za studena
 • Makrovýbrusy:
  • pre veľké skúšobné vzorky, s alebo bez uloženia za studena (podľa zadania úlohy)
 • Preparovanie:
  • Predbrúsenie brúsnym papierom rozličnej zrnitosti
  • Hladenie
  • Leštenie
 • Vývoj mikroštruktúry:
  • klasické, mokrochemické metódy leptania
  • elektrochemické leptanie
  • tepelné leptanie

Kontaktná osoba

DI Norbert Pirzl

škodová analýza / RCC

Jürgen Lehner

Materiálový technik / RCC

Gerald Lehner

Materiálový technik / RCC