Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Meranie tvrdosti

Skúška tvrdosti

Skúšky tvrdosti a merania priebehu tvrdosti kovových konštrukčných dielov a obrobkov a tiež skúšky tvrdosti tenkých vrstiev tvrdého materiálu pomocou prístrojovej kapilárnej defektoskopie alebo skúšky tvrdosti na zvaroch.

Máte otázky ohľadne nášho Skúška tvrdosti?

Skontaktujte sa s nami.

Aký tvrdý je Váš konštrukčný diel?

V mnohých prípadoch je dôležité vedieť o tvrdosti konštrukčného dielu. Tvrdosť je súčtová veličina, ktorá závisí od plastického a elastického správania materiálu a tým od štruktúry, teda sa tiež určuje od chemického zloženia.

Meranie tvrdosti je možné v porovnaní s ostatnými technologickými skúškami realizovať rýchlejšie, s menším poškodením a jednoduchšie. Vo väčšine prípadov je pevnou súčasťou posúdenia kvality materiálu, stavu tepelného spracovania a vplyvu rozličných výrobných postupov.  

Tvrdosť a pevnosť v ťahu v určitej miere navzájom korelujú. Preto je možné prehodnocovať nielen medzi jednotlivými jednotkami tvrdosti, ale štandardne aj tvrdosti v pevnosti v ťahu. Vždy je však nutné mať na zreteli, že tieto prehodnocovania predstavujú výlučne iba odhady.

Na zisťovanie tvrdosti má RÜBIG k dispozícii všetky normované metódy:

 • Tradičná skúška tvrdosti (Brinellová, Vickersová a Rockwellová)
  • Makrotvrdosť, mikrotvrdosť, tvrdosť pri malom zaťažení (bežný rozsah tvrdosti)
  • Skúšky priebehu tvrdosti
  • Stanovenie hĺbok zakalenia CHD (Eht), NHD (Nht), SHD (Rht)
  • Rozloženie tvrdosti v oblastiach zvarov
  • Prenosná skúška tvrdosti pre veľmi veľké alebo veľmi ťažké diely alebo na skúšky na pracovisku
 • Prístrojová kapilárna defektoskopia na stanovenie tvrdosti tenkých vrstiev tvrdého materiálu
 • Skúška priľnavosti vrstvy pomocou postupu vtláčania

Výber vhodného skúšobného postupu tvrdosti sa riadi podľa nasledujúcich vplyvových veličín:

 • Brinellová skúška tvrdosti
  • Pre stredne veľké až veľké obrobky s nízkou až strednou tvrdosťou, napr. mäkké, zušľachtené ocele, liatiny, hliníkové zliatiny, medené zliatiny
 • Vickersová skúška tvrdosti
  • Pre veľmi malé až veľké obrobky s veľmi nízkou až veľmi vysokou tvrdosťou
  • Pre skúšky povrchovej tvrdosti nitridovaných dielov a obrobkov s tenkou kalenou oblasťou
  • Pre merania priebehu tvrdosti na zistenie hĺbok zakalenia
  • Na zistenie rozloženia tvrdosti v oblastiach zvarov
 • Rockwellová skúška tvrdosti
  • Pre stredne veľké až veľké obrobky so strednou až vysokou tvrdosťou, napr. vytvrdené materiály alebo materiály s dostatočne hlboko kalenou okrajovou vrstvou/cementované materiály
 • Skúška tvrdosti pomocou prenosných systémov
  • Pre veľmi veľké alebo veľmi ťažké obrobky, ktoré z dôvodu ich veľkosti alebo hmotnosti nemožno skontrolovať pomocou stacionárnych skúšobných strojov
  • Pre skúšky na pracovisku
 • Skúška tvrdosti podľa prístrojovej kapilárnej defektoskopie
  • Pre tenké vrstvy tvrdého materiálu