Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

škodová analýza

škodová analýza

Identifikácia poškodzujúcich mechanizmov, zisťovanie príčin poškodení a vyvodenie potrebných a praktických opatrení na predchádzanie poškodeniam.

Máte otázky ohľadne nášho škodová analýza?

Skontaktujte sa s nami.

Účinný nástroj na systematické vylepšovanie konštrukčného dielu.

Prax ukazuje, že každá chyba, ktorá môže teoreticky nastať, tiež niekedy nastane a zopakuje sa, ak nebolo podniknuté nič proti príčinám tejto chyby. Preto je účelné systematicky zisťovať a dôsledne odstraňovať príčiny chýb.  

Poškodenie bezpochyby predstavuje nemilú udalosť. Preto by sa mala pri už vzniknutých škodách, spolu so systematickou analýzou poškodení, využiť tiež šanca na zmysluplné a cieľavedomé zlepšovanie.  

Často praktizované metódy, od výstrelov od boku po „skúška a omyl“, ktoré chcú zabrániť budúcim škodám, vedú nezriedka k chybne riadeným, nesprávnym, oneskoreným, prehnaným a preto predraženým opatreniam. Naproti tomu sa môžu na základe systematickej analýzy poškodení zistiť tie cenné informácie o vlastnostiach konštrukčného dielu, ktoré majú zásadný význam pre životnosť a pre existujúce podmienky použitia a musia sa cielene zlepšiť, aby sa zabránilo opakovaniu chyby. Nevhodným, nepraktickým alebo prehnaným opatreniam sa dá zabrániť pomocou systematickej analýzy poškodení.

Váš úžitok vďaka našim skúsenostiam a odborným znalostiam:

  • Profesionálna, nebyrokratická a rýchla pomoc v problematických situáciách
  • Návrhy na cielené, celkové a praktické nápravné opatrenia
  • Spoločné zisťovanie optimálnych výrobných postupov
  • Kompetentná podpora pri reklamačných prípadoch a námietkach
  • Ako základ pre optimalizačné opatrenia a ďalší vývoj

Systém analýzy poškodení v spoločnosti RÜBIG:

  • Posúdenie poškodení kovových konštrukčných dielov a nástrojov podmienených materiálom, postupom alebo podmienkami použitia, zisťovanie a stanovenie príčin a vyvodenie vhodných, primeraných a praktických preventívnych opatrení pri:
    • prasknutí a zlomení
    • opotrebovaní
    • korózii
    • kombinovaných mechanizmoch poškodenia, napr. prasknutie v dôsledku vodíkového skrehnutia, napäťová korózia, povrchová únava v dôsledku kontaktnej korózie atď.
  • Naše správy o poškodení a expertízy sú zrozumiteľné, prehľadné, pochopiteľné, presné a orientované na riešenie a praktickú realizáciu
  • Posúdenie stavov tepelného spracovania a materiálu chybných konštrukčných dielov a nástrojov:
    • Porovnanie požadovaného-skutočného so špecifikáciami (kontrola zhody)
    • Vyhodnotenie, či je stav materiálu a tepelného spracovania, zistený pri neznámych konštrukčných dieloch, typický, zmysluplný a vhodný pre túto aplikáciu
    • Posúdenie nedostatkov vo výrobe ocele a vyhotovení vstupného materiálu
    • Posúdenie chýb podmienených výrobou, ako napr. trený martenzit, brúsne spálenie, chyby kovania a liatia, zvarové chyby, erodívne chyby, chybné tepelné spracovanie
    • Posúdenie, či zistené nedostatky alebo odchýlky predstavujú typický rozptyl alebo či tým v konkrétnom prípade bola skutočne znížená zaťažiteľnosť konštrukčného dielu, čo bolo príčinou poškodenia