Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Nákupné podmienky

Nákupné podmienky

1. ROZSAH PLATNOSTI

Nasledujúce nákupné podmienky platia pre náš súčasný a budúci obchodný styk s dodávateľom alebo inými príjemcami zákazky (ďalej len „dodávatelia“) a so všetkými podnikmi patriacimi k skupine RÜBIG. Obsah predchádzajúcich rozhovorov, poznámok, korešpondencie atď. zo strany dodávateľa netvorí súčasť zmluvy, ktorá vznikla na základe našej objednávky. Obsah zmluvy vyplýva výlučne z našej objednávky, ako aj z našich nákupných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky alebo formuláre dodávateľa nebudú v žiadnom prípade akceptované alebo sa nestanú súčasťou zmluvy, a síce nezávisle od toho, či nám boli známe alebo nie, či sme ich platnosti odporovali alebo nie, a nezávisle od toho, či sú v rozpore s nákupnými podmienkami alebo nie. Ani prijatie dodávky alebo úkonov plnenia bez námietky z našej strany neznamená podrobenie sa takýmto podmienkam.  Všetkým odchýlkam, ktoré sú obsiahnuté v potvrdeniach objednávok, predovšetkým obchodným podmienkam dodávateľa, sa týmto výslovne odporuje.  Dodatočný odpor – týkajúci sa konkrétneho obchodu – nie je na to potrebný.

Pre platnosť vedľajších dohôd, zmien alebo doplnení našich nákupných podmienok je nevyhnutá písomná dohoda týkajúca sa konkrétnej zmluvy. Vypracovanie ponúk je pre nás bezplatné a nezáväzné.  Je záväzné pre lehotu stanovenú v ponuke, minimálne však po dobu 3 mesiacov. Smerodajné pre výklad obchodných klauzúl sú doložky podľa medzinárodných obchodných podmienok Incoterm v ich práve platnom znení. 

 

2. OBJEDNÁVKY

Len písomné a telefaxom alebo e-mailom zadané objednávky sú platné.  Ústne alebo telefonické objednávky platia len vtedy, keď ich písomne potvrdíme. Každú objednávku musí dodávateľ písomne potvrdiť. Ak potvrdenie nie je odoslané do 14 dní odo dňa objednania, nie sme tak už viazaní touto objednávkou. Na odchýlky od objednávky musíme byť upozornení a viažu nás len vtedy, keď ich písomne potvrdíme.  Dodaný tovar musí do detailu zodpovedať predloženej dokumentácii a nesmie vykazovať konštrukčné chyby a chyby výroby.  Prijatím objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa nahliadnutím do predloženej dokumentácie informoval o spôsobe vyhotovenia a rozsahu plnenia.  Pri zjavných omyloch, preklepoch alebo chybách pri počítaní v podkladoch, ktoré sme predložili, nie sme na tieto viazaní.  Dodávateľ sa zaväzuje k tomu, upovedomiť nás o takýchto chybách, aby sme mohli našu objednávku opraviť a obnoviť. Táto podmienka platí aj pre chýbajúce podklady. Písomne neschválené odchýlky od predloženej dokumentácie nás oprávňujú k tomu, dodávku neprevziať, dodaný tovar na náklady a riziko dodávateľa vrátiť, alebo adekvátne znížiť cenu. Od zadaných objednávok sme oprávnení odstúpiť v prípade, ak sa hospodárska situácia dodávateľa tak zhorší alebo je voči jeho majetku začaté insolvenčné konanie, že sa dajú očakávať ťažkosti týkajúce sa dodržania termínov a dodávky, alebo že budú naše nároky na záruku resp. nároky na záručné plnenie nedostatočne kryté.

 

3. ZABEZPEČENIE KVALITY/ MANAŽMENT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pri výrobe predmetu dodávky ručí dodávateľ za dodržanie všetkých verejno-právnych nariadení (teda národných a medzinárodných verejno-právnych ustanovení) pre ochranu spotrebiteľov, zamestnancov alebo životného prostredia, predovšetkým za dodržanie tých nariadení podľa práva miesta určenia, minimálne však príslušných noriem EÚ. Pokiaľ sú predmetom dodávky aj chemikálie a tieto spadajú do oblasti použitia definovanú nariadením REACH (nariadenie [ES] č. 1907/2006), musí nám dodávateľ preukázať ich registráciu; ručí za to, že je použitie predmetu dodávky v súlade s určením kryté registráciou a dodá nám všetky informácie relevantné pre bezpečnosť (karta bezpečnostných údajov).  Dodávateľ musí disponovať všetkými nevyhnutnými povoleniami pre svoje procesy a zariadenia.  K dodaným výrobkom je potrebné viesť karty bezpečnostných údajov materiálu príp. karty bezpečnostných údajov ES a keď si ich príjemca objednávky vyžiada, musí mu ich dodávateľ predložiť. Ak dodávateľ spolupracuje so subdodávateľmi, je potrebné nás o nich informovať.  Súčiastky s dôležitou funkciou smie dať dodávateľ vyrobiť alebo zaobstarať ich len od takých subdodávateľov, ktorých sme vopred schválili.  Pri nakupovaných súčiastkach a platených prácach, ktoré vychádzajú z technických výkresov, je potrebné dbať na naše technické dodacie podmienky.  Pri dodaní skontrolujeme (príp. náš zákazník pri priamej dodávke) len  totožnosť, dodané množstvo a prípadné zreteľné vonkajšie poškodenia pri preprave.  Ďalšie zákonné kontrolné a reklamačné povinnosti sa týmto výslovne vylučujú.  Vyhradzujeme si právo na vykonanie auditu systému, procesu alebo výrobku počas bežnej prevádzkovej doby, a to bez predošlého oznámenia dodávateľovi. Môžeme požadovať, aby boli surové materiály, časti predmetu dodávky alebo celé predmety dodávky, ktoré sú odoberané od subdodávateľa, zaradené do systému riadenia kvality dodávateľa. Dodávateľ musí potom zabezpečiť, aby mohli byť vykonané horeuvedené audity aj u subdodávateľa.

 

4. CENY
Ak nie je v objednávke stanovené inak, sú dohodnuté ceny pevnými cenami, pokiaľ dodávateľ svoje príslušné ceny nezníži všeobecne. Ak nie sú v objednávkovom liste uvedené ceny, musia byť uvedené v potvrdení zákazky, pričom nám ostáva vyhradené právo na námietku alebo odstúpenie.  Pre nedostatok inej výslovnej dohody sa rozumejú ceny vrátane všetkých poplatkov, ciel a vedľajších nákladov; vedľajšie náklady sú predovšetkým náklady vzniknuté pri balení, nakladaní tovaru, preprave a pri obstarávaní vývozných a dovozných povolení.  V cenách sú rovnako zahrnuté – pokiaľ nie je dohodnuté inak – vrátenie a riadne využitie a likvidácia odpadu v súlade s povinnosťami týkajúcich sa výrobcu ohľadom vrátenia a likvidácie odpadu, predovšetkým starých elektrických a elektronických zariadení. Ďalej nám dodávateľ nestanoví žiadne nevýhodnejšie ceny a podmienky ako iným odberateľom, ak a pokiaľ mu títo v konkrétnom prípade ponúkajú rovnaké alebo rovnocenné predpoklady. Doložky o kĺzavej cene a podobné neakceptujeme bez nami podpísanej zmluvy.

 

5. DODÁVKA A DODACIE TERMÍNY

Dodávateľ, jedno či výrobca alebo obchodník, je zaviazaný podrobiť dodávané tovary pred odoslaním dostatočnej kontrole kvality a množstva.  Voči nám sa nemôže odvolať na ustanovenie § 377 Podnikového zákonníka.  Je potrebné dodržiavať naše prepravné inštrukcie.  Požiadavky prepravcov alebo špeditérov akceptujeme len vtedy, keď sme týchto poverili výslovne my.  Vyhradzujeme si právo na to, odmietnuť nedohodnuté čiastočné dodávky príp. stornovať zostatkové množstvá.  V prípade, že nejaký tovar nepreberieme, je dodávateľ povinný si ho vyzdvihnúť do 8 dní odo dňa upovedomenia, inak sme oprávnení mu dodávku poslať späť na jeho náklady a riziko.  Dodávateľ nás musí písomne informovať o nastávajúcom oneskorení dodacieho termínu bezodkladne, s udaním dôvodov a predpokladanom termíne dodania.  Ak túto povinnosť nesplní, nemôže sa už odvolávať na to, že za oneskorenie nemohol; v takomto prípade sme oprávnení odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty.  Ak sa dodacia lehota prekročí bez dohody, sme oprávnení požadovať podľa našej voľby buď dodatočné dodávky do 8 dní a náhradu škody za oneskorenú dodávku, alebo za poskytnutia primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy, iba ak by bola dodávka dohovorená výslovne na určitý termín.  V poslednom prípade sme bez poskytnutia dodatočnej lehoty oprávnení odstúpiť.  Pokiaľ sme si objednali aj technické dokumentácie (závodné osvedčenia, potvrdenia, posudky, popisy, plány, atď.), patria tieto do rozsahu dodávky a plnenia a dodávka je splnená až vtedy, ak boli dodané aj tieto dokumenty.

 

6. EXPEDÍCIA A BALENIE

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, náklady za prepravu a balenie dodávky nepreberáme my.  Ak prepravné náklady preberáme my, je potrebné zvoliť pre nás tie najvýhodnejšie prepravné možnosti, pokiaľ výslovne nepredpisujeme žiaden iný spôsob prepravy.  Riziko za expedovaný tovar nesie dodávateľ.  Dodávateľ je povinný dôkladne zabaliť zasielaný tovar v kvalitatívne primeranom obale.  Za odborné naloženie a zaistenie nákladu zodpovedá dodávateľ.  Balenie má byť vhodné z ekologického a prepravného hľadiska: obalový a výplňový materiál musí byť odrodovo čistý a recyklovateľný.  Ak je výslovne a písomne dohodnuté, že prepravné riziko nesieme my, tak je odosielateľ tovaru zaviazaný k tomu, uplatniť si od prepravcu ihneď všetky nároky na náhradu kvôli strate, ubúdaniu, poškodeniu tovaru a pod. a nám tieto nároky bezodkladne odstúpiť.  Osobitné poistenie si vyžadujú zásielky tovaru, v prípade, ak o to žiadame.  Dodacie papiere treba pripojiť ku každej zásielke; súčasne nám treba odoslať avízo.

 

7. PREVZATIE, RUČENIE a NÁHRADA ŠKODY

Dodávateľ nám poskytuje záruku a plnú záruku na bezchybný materiál, bezchybné prevedenie, ako aj úplné poskytnutie dohodnutej dodávky resp. služby. Dodávateľ zabezpečí, že dodávka/služba vykazuje obvykle predpokladané a výslovne zaručené vlastnosti.  Záručná doba končí uplynutím 12 mesiacov odo dňa dodania a odberu.  Povinnosť skontrolovať chybné dodávky tovaru podľa § 377 Podnikového zákonníka sa výslovne dojednáva.  Pri zistení vzniknutých nedostatkov nám každopádne prislúcha šesťtýždňová lehota na podanie reklamácie.  V prípade vzniknutého nedostatku si môžeme vybrať medzi výmenou, opravou alebo znížením ceny alebo výmenou tovaru.  Výskyt nedostatkov v náhodnej vzorke u vecí jediného druhu oprávňuje k uplatneniu záručných nárokov a nárokov na náhradu škody z celej dodávky.  Záručná povinnosť a povinnosť nahradiť škodu sa neobmedzuje úpravou a spracovaním, ako ani ďalším predajom tovaru.

                                                                                                  

8. RUČENIE ZA VÝROBOK

Dodávateľ je v celom rozsahu zákonne zodpovedný v rámci platného zákona o ručení za výrobok.  Vylúčenia zodpovednosti akéhokoľvek druhu rovnako ako obmedzenia ručenia nášho zmluvného partnera – predovšetkým z titulu náhrady škody alebo záruky – sa neakceptujú.  Predovšetkým sa nekoná žiadne vylúčenie zodpovednosti za vecné škody.  Dodávateľovi sa zavinenie zo strany jeho subdodávateľov alebo jeho dodávateľov musí pripočítať ako jeho vlastné zavinenie.  Predovšetkým za chyby výrobkov musí dodávateľ ručiť nezávisle od zavinenia, ak a pokiaľ zákon toto predpokladá.  Dodávateľ zaväzuje seba a svojich právnych nástupcov k pozorovaniu výrobku.  Musí nás bezodkladne informovať, ak by sa neskôr prejavili nebezpečné vlastnosti výrobku. V prípade uplatnenia našich nárokov sa dodávateľ zaväzuje k tomu, že nás bez sťažností odškodní.

 

9. Poistenie

Dodávateľ musí byť na vlastné náklady poistený v renomovanej poisťovni, ktorá poskytuje bežné poistenie s rozsahom krytia pre podnikanie, (a na požiadanie nám musí predložiť písomné potvrdenie o poistení), vrátane všeobecného povinného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou spolu s rozšíreným poistením zodpovednosti za výrobok.  Poistenie zodpovednosti za výrobok musí byť uzatvorené s poistným krytím vo výške minimálne 2.500.000 € na jednu škodovú udalosť a musí byť zachované po dobu minimálne jedenásť (11) rokov po splnení zmluvy.  Môžeme požadovať, aby sme v potvrdení o poistení boli vykázaní ako „spolupoistení“.

 
10. FAKTÚRY

Faktúry musia obsahovať okrem zákonne potrebných označení aj naše úplné objednávacie údaje a dátum objednania, IČ DPH a ak je to potrebné, tak aj licenčné číslo aktívneho účtovného časového rozlíšenia.  Okrem toho musí byť z faktúry zjavný druh dodávky, ako aj to, či bola zásielka podaná spôsobom „franko do domu“ (DDP) alebo spôsobom „freight collect“ (EXW).  Ďalej sa na všetkých faktúrach musí uviesť druh zásielky, prepravca (príp. podacie čísla), počet kusov a hmotnosť.  Všetky faktúry je potrebné ihneď po uskutočnenej zásielke dodať a nikdy sa nesmú prikladať k zásielke. Ak sa to aj napriek tomu stane, tak dodávateľ prevezme plné riziko za doručenia zásielky. Okrem toho priložením faktúry k zásielke dodávateľ nezíska v žiadnom prípade práva, ako napr. sídlo súdu ohľadom faktúry atď. Pokiaľ je dohodnuté zúčtovanie podľa vynaložených nákladov, je potrebné k faktúre pripojiť nami potvrdené výkazy odpracovaných hodín.  Faktúry, ktoré odporujú našim podmienkam alebo verejno-právnym predpisom (predovšetkým colné a daňové zákony), platia ako neevidované.  Elektronicky doručené faktúry môžu byť akceptované len po predchádzajúcom písomnom schválení účtovníckeho oddelenia príslušného podniku skupiny a smú byť doručené výlučne na nasledovné e-mailové adresy:

RÜBIG Gesellschaft m.b.H. Co. KG: rechnungswesen[at]rubig[dot]com

RÜBIG Alu GmbH: rechnungswesen[at]rubig[dot]com

RÜBIG Technologie GmbH & Co KG: rechnungswesen[at]rubig[dot]com

Franz RÜBIG & Söhne GmbH & Co KG: buchhaltung_schmiede[at]rubig[dot]com

 

11. ZÁKAZ ODSTÚPENIA

Dodávateľ nie je oprávnený k tomu, odstupovať pohľadávky voči nám tretím osobám.  Platby z našej strany sa realizujú výlučne priamo dodávateľovi.

 

12. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné lehoty, vrátane lehôt na poskytnutie skonta, nezačínajú plynúť pred obdržaním faktúry.  Platba sa má uskutočniť v stanovenej lehote, zatiaľ čo pokyn úverovému ústavu nasleduje v posledný deň lehoty.  Platba neznamená, že zároveň akceptujeme primeranosť dodávok alebo služieb, alebo že sa vzdávame akýchkoľvek nárokov, ktoré nám prislúchajú. Vyhradzujeme si právo na vyúčtovanie vzájomných pohľadávok, aj s takými pohľadávkami od podnikov v skupine.  Odstúpenie platobných nárokov je prípustné len s naším predošlým písomným súhlasom.

 

13. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
Akokoľvek rozšírenú výhradu vlastníctva (výhrada bežného účtu), predovšetkým predĺženú výhradu vlastníctva, neakceptujeme. Vo veci práv dodávateľa na výhradu vlastníctva platia podmienky práva len s tým pravidlom, že vlastníctvo tovaru prechádza s jeho zaplatením na nás a podľa toho neplatia úvodom spomenuté rozšírené formy.  Na základe výhrady vlastníctva môže dodávateľ tovar vyžadovať len vtedy, keď predtým odstúpil od zmluvy.

 

14. PLNENIE, NÁROKY NA NÁHRADU

Prechod cenového rizika a rizika nedodržania plnenia, ako aj vlastníctva sa riadi podľa medzinárodných obchodných podmienok Incoterm, aktuálne platných pre dodávku.  Ak sa však uskutoční formálny odber, tak prechod rizika nenastane pred týmto formálnym odberom.  Ak nie je dohodnuté inak, je miesto prechodu rizika aj miestom plnenia.  Ak dodávateľ poruší svoje zmluvné povinnosti, sme oprávnení vymáhať za to zmluvnú pokutu do výšky 10% z faktúrovanej sumy bez ďalšieho dôkazu o škode, príp. to môžeme pri zaplatení zraziť.  Uplatnenie nároku na náhradu škody presahujúceho túto sumu, sa týmto nevylučuje.

 

15. VYŠŠIA MOC

V prípadoch vyššej moci (štrajk, výluka, vojnové udalosti a živelné pohromy atď.) môžeme od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť, alebo žiadať realizáciu v neskoršom čase bez toho, žeby predávajúcemu z toho vznikli nejaké nároky, okrem náhrady dokázateľne vynaložených nákladov.

 

16. VÝKRESY, MODELY, OCHRANNÉ PRÁVA

Všetky výkresy, modely atď., ktoré prenecháme dodávateľovi na realizáciu dodávky, rovnako výkresy, ktoré vyhotovil dodávateľ podľa osobitných údajov objednávateľa atď., nesmie dodávateľ používať na iné účely, nesmie ich rozmnožovať alebo sprístupňovať tretím osobám.  Na požiadanie je potrebné nám ich bezodkladne vydať spolu so všetkými odpismi alebo kópiami.  V prípade nedodania ich dodávateľ musí bez vyzvania odoslať objednávateľovi a práce, ktoré sa toho týkajú, pokladať za obchodné tajomstvo a podľa toho s nimi dôverne zaobchádzať.  Dodávateľ ručí za všetky škody, ktoré objednávateľovi vzniknú kvôli porušeniu jedného z týchto záväzkov.  Prijatím zákazky dodávateľ súhlasí s počítačovým spracovaním a uložením údajov, ktoré sa týkajú predmetného obchodného vzťahu.  Pokiaľ dodávateľ nevyrobil dodaný tovar príp. neposkytol službu podľa nami odovzdaných výkresov, modelov atď. a pokiaľ nevie alebo nemôže vedieť, že sú tým prípadne porušené ochranné práva, ručí dodávateľ za to, že jeho dodávka a jej využitie z našej strany neporušuje patenty alebo iné ochranné práva tretích osôb.  V takýchto prípadoch nás a našich odberateľov dodávateľ oslobodzuje od všetkých nárokov z použitia takých ochranných práv.

 

17. POPLATKY a ODVODY

Prípadné poplatky a rovnomerné odvody, ktoré vyplynú na základe objednávky, idú, ak nie je dohodnuté inak alebo zákonom upravené inak, na ťarchu dodávateľa.

 

18. OBCHODNÁ ETIKA

Ako základný predpoklad každého obchodného partnerstva zdôrazňujeme prísne dodržiavanie príslušných zákonov, smerníc, nariadení a podobných noriem. Porušenie predpisov v zmysle tohto odseku platí ako závažné porušenie zmluvy, ktoré nás oprávňuje k odstúpeniu od všetkých ešte nesplnených zákaziek s dodávateľom, tak ako aj k rozsiahlej náhrade škody.

 

19. SÍDLO SÚDU, POUŽITEĽNÉ PRÁVO, MIESTO PLNENIA

Naše právne vzťahy s dodávateľom podliehajú materiálnemu rakúskemu právu za vylúčenia kolízneho práva a Viedenského dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru OSN.  Všetky spory a rozpory v názoroch z tejto alebo z nasledujúcich objednávok vrátane sporu o realizácii zmluvy, podliehajú súdnej právomoci vecne príslušného riadneho súdu v meste Wels, Rakúsko.  Nezávisle od toho sme však oprávnení k tomu, žalovať dodávateľa pred riadnym súdom, vecne príslušným pre jeho obchodné sídlo.  Pre dodávku a platbu platí ako miesto plnenia naše sídlo, a síce aj potom, keď odovzdanie nastane v súlade s dohodou na inom mieste.

 

20. INÉ

Ak sa pre určitú objednávku dohodnú osobitné podmienky, tak majú naše nákupné podmienky podpornú a doplňujúcu funkciu.  Tieto podmienky zostávajú aj v prípade právnej neúčinnosti jednotlivých častí vo zvyšku účinné v plnom rozsahu.   Obchodní partneri sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným, ktoré čo najviac prihliada na hospodársky zisk, o ktorý sa usiluje neúčinným ustanovením.  Zmeny a/alebo doplnenia a/alebo iné odchýlky dodávateľa od týchto nákupných podmienok nie sú pre skupinu RÜBIG závažné ani platné.