Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Code of Conduct

Predslov

Vďaka efektívnej spolupráci medzi obchodnými oblasťami technológie kovania, kalenia a technike zariadení sme popredným svetovým dodávateľom systémov zušľachtených kovových dielov a komponentov.

Týmto kódexom správania ukazujeme podnikovú skupinu „RÜBIG“ a za čím ako skupina stojí od svojho založenia. Zaviazali sme sa k dodržiavaniu nižšie uvedených zásad a zaväzujeme sa od nich odvodených smerníc.

Záväzok k technológiám a inováciám zaisťuje neustály vývoj našich produktov a služieb, pričom sa vždy zameriavame na potreby a záujmy zákazníkov. Na základe priemyselných skúseností boli vyvinuté technológie a vyškolení nositelia know-how, ktorí budú i naďalej prispievať k riešeniam zabezpečujúcim budúcnosť.

Zaviazali sme sa k ekologickému prístupu, zaväzujeme sa k starostlivému zaobchádzaniu s našim životným prostredím; to určuje našu nákupnú politiku a tiež celkové naše aktivity.

Hodnoty – ku ktorým sa zaväzujeme

Zaviazali sme sa k udržateľnej podnikovej politike zameranej na budúcnosť, ktorá je založená na pilieroch hospodárenia, ekológie a sociálnej zodpovednosti a nie je v rozpore s rastom spoločnosti a voľnou konkurenciou. Vytvorenie kódexu správania je preto iba ďalším dôsledným krokom pre našu podnikovú skupinu.

Sme si vedomí, že povinnosti vyplývajúce z tohto kódexu správania musia byť splnené. Naši majitelia, vedenie spoločnosti a náš manažérsky tím sú odhodlaní dávať do povedomia túto funkciu vzorového modelu. Náš kódex správania prijali členovia vedenia jednomyseľne.

Kódex správania je okrem intranetu k dispozícii aj na domovskej stránke www.rubig.com. Noví zamestnanci sú s týmto kódexom správania oboznámení pred začatím práce.

Náš kódex správania sa vzťahuje na všetky pobočky v skupine RÜBIG a ich zamestnancov. Dcérske spoločnosti v zahraničí môžu pri implementácii kódexu správania zohľadniť potrebné národné charakteristiky, pokiaľ neprevyšujú jeho základné pravidlá správania.

Náš kódex správania treba chápať ako záväzný základ pre dôveru, spoľahlivosť, transparentnosť a kvalitu v kontexte a slúži ako orientácia v našom operatívnom a strategickom podnikaní. Kódex správania plní pritom dve úlohy. Na jednej strane by to malo motivovať našich zamestnancov, aby konali nezávisle, a na druhej strane sú prostredníctvom toho zmapované naše podnikateľské aktivity.

Kódex správania je založený na základných hodnotách našej spoločnosti, ktoré boli stanovené v strategických pokynoch.

Kódex správania je navyše založený na nariadeniach rakúskeho kódexu pre správu a riadenie spoločností, vyhlásení ILO (Medzinárodnej organizácie práce) o základných zásadách a právach pri práci, Globálneho paktu OSN a Všeobecnej deklarácie ľudských práv (A / RES / 217 217 / A- [III]) a Európsky dohovor o ľudských právach na ochranu ľudských práv a základných slobôd

Podnikateľská etika

Cítime sa zaviazaní etickými zásadami v našej obchodnej politike. Vo vlastnom záujme a v záujme našich zamestnancov sa chceme vyhnúť konfliktu záujmov alebo lojality.

Naše hlavné zásady v oblasti obchodnej etiky sú:

Musíme zverejniť potenciálny konflikt záujmov a podľa zmluvy o poskytovaní služieb nesmieme mať účasť priamo alebo nepriamo v spoločnosti, ktorá má s nami obchodný vzťah alebo s našimi zákazníkmi alebo dodávateľmi.

Dary môžeme prijímať iba so súhlasom vedenia.

Cítime sa zaviazaní k spravodlivej medzinárodnej konkurencii a postavíme sa proti všetkým druhom korupcie.

Všetky naše obchodné činnosti podliehajú zákonom, nariadeniam a na nich založených normách. Patria sem všetky medzinárodné a národné nariadenia, ako aj miestne nariadenia, napr. Bezpečnosť pri práci. Dali sme si cieľ pohybovať sa v tomto rámci a očakávame, že sa všetci budú správať tomu zodpovedajúcim spôsobom.

Do svojich rozhodnutí a našich činov začleňujeme aj spoločenské, kultúrne a sociálne pravidlá.

Jedným z našich najvyšších cieľov je splniť požiadavky a očakávania našich zákazníkov alebo ich podľa možnosti aj prekročiť. Usilujeme sa o dlhodobé obchodné vzťahy a chceme zákazníkom ponúknuť adekvátne, efektívne, spoľahlivé, ekonomicky výhodnejšie a dlhodobé riešenia.

Naše správanie voči zákazníkom a dodávateľom

Zákazník je stredobodom všetkého, čo robíme vo všetkých oblastiach spoločnosti. Berieme potreby našich zákazníkov vážne a tým im vytvárame znateľné konkurenčné výhody. Úspech našich zákazníkov dnes je naším úspechom zajtrajška. Aby sme splnili očakávania našich zákazníkov, prezentujeme sa profesionálne, inovatívne a flexibilne.

Vďaka internacionalizácii skúmame nové predajné trhy. To nám umožňuje rozšíriť naše vedúce postavenie v oblasti inovácií v týchto oblastiach a udržateľne posilniť naše pracoviská. Kultivácia trhu sa tiež zameriava na rast a kontinuitu so zvýšenými príjmami.

Naše hlavné zásady v oblasti pre zákazníkov sú:

Správame sa k zákazníkom spravodlivo a na služby tak, aby sme čo najviac reagovali na ich potreby a priania. Informujeme našich zákazníkov komplexne, pravdivo a aktuálne. Prispôsobením našej ponuky služieb a priebežnými školeniami pre našich zákazníkov a zamestnancov sa vždy snažíme byť najmodernejšími.

Usilujeme sa o dlhodobé obchodné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a spoľahlivosti. Spolu s našimi dodávateľmi pracujeme na optimálnych riešeniach pre našich zákazníkov.

Naše hlavné zásady v oblasti pre dodávateľov sú:

Pre nás sú naši dodávatelia rovnocennými partnermi. Procesy obstarávania sú transparentné a - aj pri dlhodobých obchodných vzťahoch - sú založené na princípoch voľnej súťaže.

Dodávatelia, ktorí nespĺňajú požadované kritériá kvality alebo ktorí nedostatočne zohľadňujú ustanovenia o ochrane, bezpečnosti a vyplácaní, budú z pridelenia zákazky vylúčení.

Naše správanie voči našim zamestnancom

Najdôležitejším faktorom úspechu sú naši motivovaný, oddaní a inovatívni zamestnanci. Ako rodinný podnik sa cítime obzvlášť úzko prepojení. Ako rodinný podnik fungujeme od roku 1946.

Zaisťujeme úspech našej spoločnosti neustálym zlepšovaním všetkých firemných procesov.

Otvorená komunikácia, ako je priamy dialóg s našimi kolegami, zamestnancami a manažmentom, ako aj cielená informačná politika sú pre nás veľmi dôležité.

Mnoho z nás je so spoločnosťou spájaných už celé desaťročia. Zamýšľame dlhodobé pracovné vzťahy s rôznymi zaujímavými oblasťami zodpovednosti a podporujeme osobné školenie a ďalší rozvoj v celej podnikovej skupine. Naším zámerom je prilákať manažérov z našich vlastných radov a zabezpečiť tak prenos vedomostí v rámci podnikovej skupiny.

Naše hlavné zásady týkajúce sa zamestnancov sú:

Zaobchádzame so všetkými rovnako a spravodlivo. Neakceptujeme diskrimináciu vo vzťahu k etnickému pôvodu, pohlaviu, sexuálnej orientácii, kultúrnemu pôvodu alebo veku. Pre vzájomné vzťahy je charakteristický vzájomný rešpekt, spravodlivosť a dôvera. Podporujeme našich zamestnancov v maximálnom možnom profesionálnom a osobnom rozvoji a uzatvárame s nimi ambiciózne, ale realistické cieľové dohody.

Bezpečnosť pri práci a prevencia nehôd

Chápeme, že nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže mať drastické následky pre dotknutú osobu alebo pre ostatných. Preto sú pre nás oblasti bezpečnosti práce a prevencie nehôd veľmi dôležité.

Naše hlavné zásady v oblasti bezpečnosti práce a prevencie úrazov sú:

Našich zamestnancov priebežne školíme v oblasti bezpečnosti práce a prevencie úrazov. Musia sa prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny.

Požívanie alkoholu a iných legálnych omamných látok a narkotík počas pracovnej doby je zakázané. Porušenia sú prísne sankcionované.

Technológie a udržateľnosť pre budúce generácie

Ponúkame optimálne riešenia pre konkrétnych zákazníkov prostredníctvom odborných znalostí v oblasti materiálov, tvárnenia a tepelného spracovania. Naším cieľom je integrácia vpred: od nápadu po výrobu hotových výrobkov pre koncového používateľa..Náš inovačný proces je hnacím motorom nových technológií a vývoja produktov. Najlepšia kvalita je pre nás samozrejmosťou.

Zásady OSN Global Compact a sociálna zodpovednosť

V súlade s princípmi Globálneho paktu OSN sa zaväzujeme k úplnému dodržiavaniu ľudských práv, pracovných noriem, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii v celej podnikovej skupine.

  • Pokiaľ je to možné, rešpektujeme a podporujeme ochranu medzinárodných ľudských práv.
  • Zaisťujeme, aby sme sa nepodieľali na porušovaní ľudských práv.
  • Rešpektujeme slobodu zhromažďovania a účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie.
  • Obhajujeme vylúčenie všetkých foriem nútenej práce.
  • Obhajujeme zrušenie detskej práce.
  • Zasadzujeme sa za odstránenie diskriminácie pri príjímaní do zamestnania a v zamestnávaní.
  • Podporujeme preventívny prístup pri riešení problémov životného prostredia.
  • Vyvíjame iniciatívy doma i v zahraničí, aby sme vytvorili väčší pocit zodpovednosti za životné prostredie.
  • Podporujeme vývoj a rozšírovanie technológií šetrných k životnému prostrediu a čiastočne sa podieľame na našom vlastnom vývoji.
  • Zásadne sme proti všetkým formám korupcie.