Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Výkovky

RÜBIG Zápustkové výkovky

Kovanie v zápustkách ponúka mnohostranné možnosti tvárnenia pri výhodnej štruktúre vlákien a mikroštruktúre. Môžu byť realizované aj diely komplikovaných tvarov a pri nízkych nákladoch vyrábané sériové diely. 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam navrhneme na kovanie vhodný tvar a  prejdeme od výkresu návrhu alebo skice k spoľahlivému procesu sériovej výroby zápuskových výkovkov pri nízkych nákladoch.   

 • optimalizovaný tvar a funkcia
 • ekonomické a flexibilné
 • od 0,01 do 3,00 kg / ks 

Výrobné zariadenia zápustkovej kováčne RÜBIG sú prispôsobené pre hospodárnu výrobu výkovkov ako aj na ich nasledovné opracovanie. Naše výrobné možnosti sú prispôsobené pre sériovú výrobu od niekoľko sto častí až po viac ako 100.000 ks, a sme v pozícií dodávať pre medzinárodné koncerny, ako aj pre malých a stredných spotrebiteľov.  

Skúsený personál a rozsiahle testovacie možnosti zabezpečujú vysokú hladinu kvality.

Riešenia z jednej ruky

Výkovky pripravené na zabudovanie

s opracovaním / tepelným spracovaním / zošľachtením povrchu

 • Dodávanie na hotovo obrobených súčiastok sa pre našich zákazníkov stalo medzičasom už samozrejmosťou. Aby sme vyhoveli s tým spojeným, stále rastúcim požiadavkám, museli sme zodpovedajúco modernizovať našu výrobu.
 • Popri, na našom modernom CNC riadenom obrábacom centre a sústruhoch, ponúkame aj na NC - opracované výkovky. Aj tu vsádzame na kvalitu a  moderné vybavenie. 
 • Radi prevezmeme aj NC - opracovanie vo mzde.
 • Tepelné spracovania, ako normalizovanie alebo zušľachtenie prevádzame v najväčšej miere u nás. Vetky ďalšie spracovania, akými sú cementácia, nitridácia alebo plazmová n itridácia, kalenie v ochrannej atmosfére, atď. prebiehajú v kaliarni RÜBIG.
 • Zušľachtenia povrchu, akými sú pozinkovanie, pomeďovanie, povrstvenie práškom, „Geomet“- povlakovanie atď. pre nás dodávajú osvedčené dodávateľské firmy.
 • V mohohých zostavách sa prevádzajú zváracie operácie - tak sú z jednotlivých častí poskladané napríklad telesá.
 • Vyrábame aj zvárané konštrukcie v malých a stredných sériach. Výhodné pri tom je, že tepelné spracovanie je možné priamo v prevádzke. Žíhaním sa odburávajú napätia, ktoré vznikajú pri zváraní. Tak sa zabraňuje prieťahu pri nasledujúcom mechanickom opracovaní a nebezpečenstvu tvorby trhlín.Pre veľmi vysoko zaťažené alebo z hľadiska bezpečnosti technicky relevantné súčiastky ponúkame skúšku trhlín prostredníctvom fluxovania.

Kované riešenia

Forma výkovku má rozhodujúci vplyv na nasledujúci priebeh práce a na nástroje. Aby sa nevyrábal jeden diel zbytočne samostatne, odporúča pre výkovky norma (DIN 7524) spoluprácu s kováčskou prevádzkou.

Túto úlohu berieme vážne a konštruujeme detailnejšie návrhy pre realizáciu podľa značiek hotových dielov, dát 3D konštrukcií, vzorov a skíc.

V kováčskej technológii spoločnosti RÜBIG sa vyrábajú výkovky z rozličných druhov ocele, ako je stavebná oceľ, cementačná oceľ, oceľ na zušľachťovanie atď. V zápustke sú kované aj nehrdzavejúce výkovky, napríklad poľovnícke nože z Böhlerovej ocele N690, z nehrdzavejúcej nástrojovej ocele alebo z damascénskej ocele. Ako polovýrobok na kovanie sa môžu po tvárnení riadene ochladiť z teploty kovania alebo priamo zušľachťovať. V našej zápustkovej kováčovni sa každý surový výkovok po ochladení alebo žíhaní (normalizovaní alebo žíhaní namäkko) pieskuje. Pieskovanie prebieha v tryskacom stroji s korýtkovým pásovým dopravníkom, ktorý je zreťazený s čistiacim bubnom. Tým je možné pieskovaný povrch cenovo výhodne vyhladiť.

Zápustková kováčňa

 • Naše kovanie je hlavným bodom prevádzky. Dokončovacie zariadenia sú spôsobilé pre výkovky o váhe od  10 g až do 3 kg a dĺžke až do 400 mm.
 • Paleta spracovávaných materiálov siaha od jednoduchých konštrukčných ocelí cez cementačné a ušľachtilé ocele až k nehrdzavejúcim oceliam. 
 • S našimi kováčskymi kladivami prevádzame aj lisovacie operácie. Tým sa môžu znyčne znížiť hrubé tolerancie.
 • Ďalšie spracovanie kovaných kusov prebieha v excentrických lisoch s tlakom až do 230 ton. Pri odhrotovaní a dierovaní sa môžu vykonávať aj ohyb, nitovacie alebo parciálne kalibrované procesy.Radi ponúkneme aj lisovacie práce s dodanými nástrojmi.
 • Mnohé časti sú hotové už po kovaní v zápustkách a dodatočné práce nie sú úpotrebné, obzvlášť s našimi možnosťami pracovať s často silne zníženými toleranciami rozmerov.Pieskovaním, leštením v bubnoch a/alebo v boxoch dosiahnu výkovky čistý a podľa požiadavky vyrovnaný, vybrúsený alebo leštený povrch. Nehrdzavejúce časti sa ešte moria a pasivujú.
 • Na základe rastúcich požiadaviek na diely pripravené na zabudovanie, sme zriadili obrábacie oddelenie. Popri najmodernejších CNC - obrábacích centrách (3-, 4- a 5 osé) a NC - sústruhoch sme zriadili aj naše skúšobné laboratórium s najmodernejšou meracou technikou.

 

Obrábanie rezaním ponúkame aj ako námezdnú výrobu pri sériovom spracovaní frézovaných dielov a sústružených dielov. Výroba tu však nepredpokladá predchádzajúce tvarovanie za tepla, prípadne zápustkové kovanie polovýrobkov (teda dielov pre kováčovňu), ochotne sa tiež spracúvajú pílené prírezy.

Kreativita v prospech našich zákazníkov

Riešenie problémov

S pomocou našich skúseností, prechídzame od výkresu návrhu alebo skice resp. od vývojového dielu, vzorky alebo pokusného dielu, k  málo nákladnej výrobe sériových výrobkov výkovkov.

Presnosť

Pomocu stále sa rozvíjajúcich výrobných metód môžu byť prípustné tolerancie noriem pre zápustkové výkovky výrazne prekročené. To znamená menej dodatočných prác resp. úplné vylúčenie dodatočných prác, na doasiahnutie potrebnej presnosti.

Ďalšie opracovanie

S našimi zariadeniami môžu byť výkovky mechanicky opracované, zvárané, predmontované, tepelné spracované alebo povrchovo upravené. Na želanie zákazníka dodáme aj na zabudovanie pripravené diely.

Kvalita

Produkty firmy RÜBIG sú známe svojou vysokou kvalitou. S certifikovaným systémom riadenia kvality podľa ISO9001:2008 zabezpečujeme nepretržitý vývoj produktov ako aj výrobných procesov.

Bezpečnosť

Bezpečnosť produktov RÜBIG sa dá najlepšie popísať prostredníctvom typických príkladov použitia -  tak napríklad:

 • v pretekárskych motoroch, kde musia v RÜBIG-u vykované  ojnice a vahadla odolávať extrémnemu zaťaženiu, alebo
 • na auto žeriavoch, kde bezpečnostná zaklápacia poistka fixuje lanovú kladku na vrchole ramena

V každom tomto prípade má zIyhanie dielov fatálne následky, preto používatellia siahnu vždy po najbezpečnejšom produkte na trhu, k výkovkom od firmy RÜBIG.

Technika pre budúcnosť

Najmodernejšia technika konštrukcie nástrojov – predpoklad flexibility a kvality

Skôr než môže vzniknúť nový výkovok, musia sa zhotoviť potrebné nástroje. Už konštrukcia týchto nástrojov rozhoduje o kvalite a úspornosti, ktoré je možné dosiahnuť kovaním. Preto vznikajú konštrukčné riešenia podporované počítačom vždy v úzkej spolupráci so zákazníkom aj s nástrojárňou.

Nové nástroje sa vyrábajú vždy HSC frézovaním vo vlastnej nástrojárni spoločnosti RÜBIG. Príslušné potrebné programy frézovania sú odvodené priamo z 3D modelu. Týmto postupom sa dajú vyrábať presné formy, pri ktorých nedochádza k deformácii pri kalení ani k chybám prenosu pri gravírovaní. Tepelné spracovanie sa robí v najmodernejšie zariadenej sesterskej spoločnosti, RÜBIG Härtetechnik.

Keďže všetky informácie, nástroje a výkovky zostávajú v jednej spoločnosti, je zaručená absolútna dôvernosť pri všetkých vyvíjaných novinkách.

Použitie

Debniace svorky

Zo zápustkovo kovanej ocele vyrobené svorky preukazujú oproti odliatym svorkám podstatne väčšiu stálosť a trvácnosť. Tak sa môžu tieto časti vyrábať ľahšie a sú odolnejšie voči opotrebovaniu. Tieto svorky dodávame už zmontované a montovanie prebieha v našej dielni.

Diely s priamym ozubením

Jemné zuby s delením 1 mm sa do seba zachytávajú ako ozubená tyč a tým umožňujú lineárne nastavenie týchto súčiastok. Dezénovaním kovaných kusov sa dosiahne jemné vyformovanie špicov zubov, ako aj zúženie tolerancie sily súčiastky a priamosť. Konečné spracovanie prebieha v našom CNC riadenom, štvorosovom obrábacom centre.

Platne pre dilatačné škáry

Cestné mosty musia mať pri vjazde a výjazde dilatačné škáry. V tomto neklasickom prípade použitia tvoria výkovky v podstate dlaždice. Práve pre také použitia ponúkame našu spoluprácu už od konštrukčného riešenia. Tak je možné najlepšie využiť možnosti kovania v zápuskách.

Súčiastky motorov

Ojnice, vačky a vahadlá sú typické výkovky. Znakom pre ne sú vysoké požiadavky na kvalitu a rýchlosť pri premene nových častí, ako aj možnosť prevzatia 3D konštrukčných dát.Spolu s našou sesterskou prevádzkou môžeme ponúknuť optimálne procesy tepeleného spracovania, ktoré má veľký význam.

Ozubené kotúče, diely s čelným ozubením

Ozubené kotúče sa môžu využiť mnohostranne. Buď ako navariteľné časti (ktoré stále vedieme na sklade), alebo ako pre zákazníka špecifické súčiastky vytvorené s čassťou čelného ozubenia. Vďaka tomu môžu realizovať stabilné a napriek tomu ľahko oddeliteľné uhlové spoje.

Oceľová konštrukcia

Svorkové dosky na spojenie I - nosníkov sú kdekoľvek nasaditeľné elementy. My sme tieto svorkové dosky v mnohých detailoch vylepšili a tým sme značne zväčšili oblasť použitia, zvýšili silu svoriek a zredukovali váhu dielov. Na požiadanie vykujeme do dielov logo zákazníka, sériové čísla atď.

Poľnohospodárske stroje

Tu sa nasadzujú kované kolíky, pozinkované upevnenia, oká, krúžkové a prsteňové skrutky atď. Najdrsnejšie podmienky použitia vyžadujú robustné tvárnenie a vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.

Typicky ako kovaná konštrukčná súčiastka vyrobená časť motora, je ojnica/tyč ojnice. U nás sú kované aj z nitridačnej ocele, pričom sa na každý predkovok vyrazí číslo dielu a potom sa výkovok kalibruje na priamosť. Razenie prebieha na hydraulických lisoch, hoci v sériovej výrobe sa ojnice spravidla vyrábajú ako razený diel a nie ako výlisok. Ďalšími typickými súčiastkami zápustkovej kováčovne sú vahadlo, ozubený kotúč s čelným ozubením, ložiskové čapy, svorky a ostatné tvarované polovýrobky. Sme kompletne vybavení na výrobu ozubenia a aj na sústruženie a CNC-frézovanie. Práve oblasť techniky obrábania rezaním sa stále viac rozširuje – v súčasnosti je pripravených viacero NC-sústruhov, CNC-fréz, prípadne obrábacích centier pre obrábanie strojových konštrukčných súčiastok vyrobených zápustkovým kovaním. Ďalej sa môžu spracovať hriadele alebo polovýrobky s profilom drážkovaného hriadeľa alebo vrubového ozubenia a aj so šikmým ozubením.