Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Plynová nitridácia - R.NIT+®

RÜBIG R.NIT+®

R.NIT+® predstavuje všetky procesy plynovej nitridácie a procesy jej príbuzné v prémiovej oblasti. Metódy R.NIT+® sa vyznačujú najvyššou flexibilitou, najlepšími hodnotami vzhľadom na odolnosť proti opotrebovaniu a korózii alebo vylepšenými vlastnosťami pre požiadavky v oblasti zaťaženia klzných a valivých ložísk.

Máte záujem o naše procesy plynová nitridácia?

Skontaktujte sa s nami.

Našim zákazníkom sú k dispozícii nasledovné metódy:

 

Všetky podrobné informácie nájdete v našich technických listoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie.

Výhody metód R.NIT+® pre Vaše diely

  • Kratšia priebežná doba
  • Zvýšená ochrana proti korózii metódou GASOX®
  • Nitridácia bez vylučovania pre individuálne použitia
  • Cenovo výhodné sériové zobrazenia vďaka vysokému stupňu plnenia šarže

Plynová nitridácia R.NIT+®

Pri nitridovaní v plyne sa dáva k dispozícii dusík vo forme amoniakového plynu. Proces sa vykonáva v šachtových a zvonových peciach, v rozsahu teplôt medzi 500 °C a 600 °C. Chemickým rozpadom amoniaku na konštrukčnom prvku difunduje dusík povrch a dochádza k tvoreniu difúznej a spojovacej vrstvy. Treba pritom zohľadniť, že nie je možné nitridovať pasivované kovové povrchy a pred úpravou klásť vysokú hodnotu na čistenie konštrukčného prvku. Nitridovať je možné nízko až stredne legované ocele.

 

Trvanie procesu a teplota majú priamy vplyv na výsledok. Cieleným riadením procesu sa môže ovplyvniť tvrdosť, hĺbka nitridácie alebo hĺbka zakalenia a hrúbky vrstvy. Prídavné obohatenie povrchu uhlíkom sa označuje ako nitrokarburácia. Je možná taktiež postoxidácia, ktorá sa môže vykonať pri procese chladenia alebo samostatne. Moderný systém vedenia procesu prostredníctvom kontroly a dokumentácie zaručuje vyššiu reprodukovateľnosť. Štandardné procesy ponúkané u spoločnosti RÜBIG sú krátkodobé nitridovanie, normálne nitridovanie a dlhodobé nitridovanie. Samozrejme vykonávame aj nitridovania špecifické pre zákazníka. Ohľadom vašich požiadaviek na nitridovanie sa s nami, prosím, skontaktujte.

Nitridovanie

Tepelná úprava nitridovanie patrí k termochemickým metódam tepelnej úpravy. Povrch obrobku sa chemicky zmení tak, že sa v dôsledku difúzie uloží dusík. Ak sa k dusíku do procesného plynu primieša ešte uhlík, hovorí sa o nitrokarburácii.  Dusík vedie k zvyšovaniu tvrdosti tak, že vchádza do spojenia s prvkami ako hliník, chróm alebo vanádium, špeciálne nitridy. Počas procesu sa v jadre neuskutočňuje žiadna premena štruktúry (tvorenie martenzitu ako pri metóde kalenia pri cementovaní alebo kalenia vo vákuu) a to vedie k minimálnym zmršťovaniam obrobku. Ďalšie zvyšovanie tvrdosti sa dosiahne prostredníctvom intersticiálneho ukladania dusíka do mriežkovej štruktúry železa, podiel na celkovom zvýšení tvrdosti je avšak nepatrný. So železom môže dusík taktiež vytvoriť novú fázu, ktorá prednostne rastie ma povrchu obrobku, takzvanú spojovaciu vrstvu. Táto vrstva ukazuje vlastnosti podobné keramickej vrstve. Vedie k zvýšeniu odolnosti proti opotrebeniu a malému zvýšeniu odolnosti proti korózii. Táto vrstva pozostáva hlavne z dvoch typov nitridov, Fe4N (γ‘ – nitrid) a Fe2-3N (ε-nitrid).

 

Ako ďaleko môže vniknúť dusík do povrchu ocele, závisí od času a teploty procesu. Hĺbka dusíka sa väčšinou určuje cez meranie priebehu tvrdosti, meria sa hĺbka nitridácie. Konštrukčné prvky sa môžu upraviť nasledujúcimi metódami nitridovania: Nitridovanie v soľnom kúpeli (PQP metóda, Tenifer,…), nitridovanie v plyne a nitridovanie v plazme. Nitridovanie v soľnom kúpeli sa z dôvodu pochybností relevantných z hľadiska životného prostredia u spoločnosti RÜBIG neponúka.

 

Keď je potrebné vyššie zvýšenie odolnosti proti korózii, môže sa v pripojení na proces nitridovania uskutočniť cielená oxidácia povrchu obrobkov. Spojovacia vrstva vytvorená počas nitridovania sa na povrchu premení na oxid železitý. Vďaka chemickej stabilite zlúčeniny oxidu železitého sa sťaží napadnutie koróziou.

 

Ocele, ktoré sú vhodné pre procesy nitridovania:

  • Konštrukčné ocele
  • Ocele na zušľachťovanie
  • Zliatinové nástrojové ocele ale aj nástrojové ocele

 

Je dôležité, že teplota popúšťania materiálov musí byť vyššia ako teplota nitridovania. Ocele odolné proti korózii sa môžu nitridovať v plazmových zariadeniach. Pri týchto materiáloch sa musí klásť zvláštna pozornosť na výsledné vlastnosti materiálu (tvrdosť, hĺbka nitridácie a odolnosti proti korózii). Ak by ste tu mali potrebovať bližšie informácie, radi vám poradíme osobne.

GASOX® Nitridovanie v plyne

Keď samotná vrstva nitridu nevyhovuje vašim požiadavkám, potom prostredníctvom dodatočnej oxidácie (priamo v procese nitridovania alebo ako samostatný proces) sa dosiahne ďalšie zlepšenie odolnosti proti korózii a koeficientu trenia. Pri cielenej dodatočnej oxidácii sa prostredníctvom oxidujúcej atmosféry (napr. pridaním H2O alebo O2) premení vrstva nitridu železa na povrchu obrobku na vrstvu oxidu železitého. Vďaka korektnej voľbe teploty. času a atmosféry sa môže zvýšiť odolnosť proti korózii voči vrstve nitridu o faktor 10. Povrch oxidovaných obrobkov je antracitovej farby a má menšie koeficienty trenia ako nitridované povrchy.

Technické informácie:

  • Max. rozmery: Ø 1.500 mm x 2.400 mm hĺbka 
  • Temperature: na 600°C

Viac informácií o žiadosti podľa sk.office[at]rubig[dot]com.